Právní ujednání

1. Právní prohlášení

Materiály na tomto webu jsou poskytovány společností Essity jako služba zákazníkům a smí být použity pouze k informačním účelům. Stahování jednotlivých materiálů podléhá níže uvedeným podmínkám.

Stažením libovolných materiálů z tohoto webu souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nestahujte z něj žádné materiály.

Vlastnictví ochranných známek Všechny názvy, loga a ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Essity, jejích poboček, spřízněných společností či poskytovatelů licencí nebo partnerských společných podniků.

Ochranné známky společnosti Essity a obchodní názvy lze používat pouze v souladu s Podmínkami použití nebo s předchozím písemným povolením od společnosti Essity.

Jakékoliv použití ochranných známek společnosti Essity pro propagaci výrobků Essity a vyžaduje výslovné potvrzení o souhlasu Essity s tímto užitím.

Omezené použití/Licence pro jednu kopii

Veškerý obsah na tomto webu, například text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy a software je vlastnictvím společnosti Essity nebo jejích poskytovatelů obsahu a jsou chráněny českými a mezinárodními zákony o autorských právech. Používání těchto stránek, včetně šíření jejich obsahu, v rozporu s autorským zákonem nebo v rozporu s jinými předpisy, je občanskoprávně i trestněprávně postižitelné.

Tento web nebo libovolná část tohoto webu nesmí být reprodukovány, kopírovány, prodávány ani jinak využívány ke komerčním účelům, které nejsou výslovně písemně povoleny společností Essity. Je možné si stáhnout pouze jednu kopii informací na váš osobní počítač pro osobní, domácí nebo nekomerční použití.

Nesmíte upravovat, používat ani přenášet informace pro komerční účely ani odstraňovat informace o autorských právech nebo jiných vlastnických právech. Přijímáte odpovědnost, že zabráníte neoprávněnému kopírování materiálů a zajistíte, aby všichni případní zaměstnanci a dodavatelé vaší organizace dodržovali tato omezení.

Jste odpovědní za dodržování veškerých platných autorských práv. V rámci prohlížení máte povolení vytvářet v potřebném rozsahu kopie tohoto webu a můžete si vytisknout kopii v rozumném rozsahu pro osobní účely. Jakékoliv další použití je přísně zakázáno. Nesmíte umísťovat rámec s tímto webem ani odkazovat na jinou stránku, než je domovská stránka, bez našeho předchozího písemného povolení.

Společnost Essity vám neuděluje žádné vyjádřené ani předpokládané právo v rámci jakýchkoliv patentů, autorských práv, ochranných známek nebo obchodních tajných informací.

Odmítnutí záruk (Omezení odpovědnosti)

Zde obsažené informace jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez jakýchkoliv vyjádřených nebo předpokládaných záruk obchodovatelnosti, neporušení duševního vlastnictví nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu. V případě, že se společnost Essity odkazuje na web třetí strany, slouží takový odkaz pouze jako zjednodušení pro uživatele a společnost Essity nemá žádnou odpovědnost za obsah či přesnost informací obsažených na této stránce.

Společnost Essity není za žádných okolností odpovědná za jakékoliv škody včetně, ale bez omezení, škod z důvodu ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztráty informací způsobené používáním nebo nemožností používat informace, i když byla společnost SCA informována o možnosti vzniku takových škod.

Společnost Essity dále nezaručuje přesnost ani úplnost informací, textu, grafiky, odkazů ani dalších položek, které mohou být zahrnuty v rámci této informace. Společnost Essity může kdykoliv bez oznámení provádět změny tohoto obsahu nebo zde popsaných produktů. Společnost Essity se nezavazuje aktualizovat informace ani jiné materiály uvedené na tomto webu.

Uživatelské příspěvky

Jakýkoliv materiál, informace nebo jiná komunikace, kterou přenesete nebo odešlete na tento web, je považována za nedůvěrnou, nevýhradní, bezplatnou, neodvolatelnou, sublicencovanou a nechráněnou („Komunikace“). Essity nebude mít žádné povinnosti týkající se Komunikace.

Společnost Essity bude mít právo zveřejňovat, kopírovat, šířit, zahrnovat a jiným způsobem používat jakoukoliv Komunikaci, včetně všech dat, obrázků, textu a dalších v nich obsažených informací, pro jakékoliv komerční i nekomerční účely.

Pokud odešlete na tento web nebo jiným způsobem do společnosti Esity osobní data, souhlasíte s použitím těchto dat pro účely vyhodnocení informací a k obchodování produktů a služeb společnosti Essity a udělujete právo k převodu dat třetím stranám a zveřejňování vašich dat prostřednictvím sítě Internet. Společnost Essity bude odpovědná podle českých zákonů za takovéto zpracování osobních dat a můžete se na společnost Essity obrátit v případě nesprávných dat nebo jiných problémů týkajících se osobních dat.

Nesmíte zveřejňovat žádnou Komunikaci, kterou lze hodnotit jako útočnou nebo porušující soukromí jiných osob, nebo kterou lze považovat jako komerční marketing, nebo je jakýmkoliv způsobem nezákonná nebo nevhodná. Společnost Essity odstraní takovou komunikaci, jakmile se o ní dozví, a vyhrazuje si právo vyřadit vás jako uživatele webu nebo služby.

Při použití služeb třetí strany, například sítě Facebook, mohou platit i podmínky třetí strany. V síti Facebook například platí pro všechny uživatele a návštěvníky sítě Facebook „Prohlášení o právech a povinnostech“ a před použitím jakékoliv služby třetí strany doporučujeme si tyto podmínky přečíst.

Jiné

Společnost Essity může kdykoliv změnit tyto Podmínky použití prostřednictvím aktualizace tohoto příspěvku.

Společnost Essity si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoliv bez oznámení (1) změnit toto Právní prohlášení, (2) sledovat a odstraňovat příspěvky, nebo (3) ukončit dostupnost webu.

Pokud bude jakákoliv podmínka nebo ustanovení tohoto Právního prohlášení shledáno nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoliv důvodu nevynutitelným, nebude dotčena či narušena platnost a vynutitelnost zbývajících podmínek a ustanovení.