Právní ujednání

Podmínky použití

SCA Hygiene Products, s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 94, 186 00 Praha 8
IČO: 48536466

Níže uvedené výrazy „SCA“ nebo „my“ označují společnost SCA Hygiene Products, s.r.o. jakožto poskytovatele tohoto webu („web“), pokud nevyplývá, že web nebo jiná služba označují jinou entitu, kdy se „SCA“ na tuto entitu odkazuje. Tyto Podmínky použití platí ve vztahu k webům a jiným službám, které se odkazují na tyto Podmínky použití.

SCA se bude pro účely poskytování svého webu a těchto podmínek použití řídit českými zákony. Protože však skupina SCA Group zahrnuje subjekty po celém světě, platí, že pokud je jiná společnost poskytovatelem určitého webu nebo služby, mohou se uplatňovat národní zákony té země, ve které se příslušný subjekt nachází. V tomto případě se u tohoto subjektu v požadovaném rozsahu uplatňují příslušné národní zákony.

Právní prohlášení

Materiály na tomto webu jsou poskytovány společností SCA jako služba zákazníkům a smí být použity pouze k informačním účelům. Stahování jednotlivých materiálů podléhá níže uvedeným podmínkám.

Stažením libovolných materiálů z tohoto webu souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nestahujte z něj žádné materiály.

Vlastnictví ochranných známek Všechny názvy, loga a ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti SCA, jejích poboček, spřízněných společností či poskytovatelů licencí nebo partnerských společných podniků.

Ochranné známky společnosti SCA a obchodní názvy lze používat pouze v souladu s Podmínkami použití nebo s předchozím písemným povolením od společnosti SCA.

Jakékoliv použití ochranných známek společnosti SCA pro propagaci výrobků SCA a vyžaduje výslovné potvrzení o souhlasu SCA s tímto užitím.

Omezené použití/Licence pro jednu kopii

Veškerý obsah na tomto webu, například text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy a software je vlastnictvím společnosti SCA nebo jejích poskytovatelů obsahu a jsou chráněny českými a mezinárodními zákony o autorských právech. Používání těchto stránek, včetně šíření jejich obsahu, v rozporu s autorským zákonem nebo v rozporu s jinými předpisy, je občanskoprávně i trestněprávně postižitelné.

Tento web nebo libovolná část tohoto webu nesmí být reprodukovány, kopírovány, prodávány ani jinak využívány ke komerčním účelům, které nejsou výslovně písemně povoleny společností SCA.  Je možné si stáhnout pouze jednu kopii informací na váš osobní počítač pro osobní, domácí nebo nekomerční použití.

Nesmíte upravovat, používat ani přenášet informace pro komerční účely ani odstraňovat informace o autorských právech nebo jiných vlastnických právech. Přijímáte odpovědnost, že zabráníte neoprávněnému kopírování materiálů a zajistíte, aby všichni případní zaměstnanci a dodavatelé vaší organizace dodržovali tato omezení.

Jste odpovědní za dodržování veškerých platných autorských práv. V rámci prohlížení máte povolení vytvářet v potřebném rozsahu kopie tohoto webu a můžete si vytisknout kopii v rozumném rozsahu pro osobní účely. Jakékoliv další použití je přísně zakázáno. Nesmíte umísťovat rámec s tímto webem ani odkazovat na jinou stránku, než je domovská stránka, bez našeho předchozího písemného povolení.

Společnost SCA vám neuděluje žádné vyjádřené ani předpokládané právo v rámci jakýchkoliv patentů, autorských práv, ochranných známek nebo obchodních tajných informací.

Odmítnutí záruk (Omezení odpovědnosti)

Zde obsažené informace jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez jakýchkoliv vyjádřených nebo předpokládaných záruk obchodovatelnosti, neporušení duševního vlastnictví nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu. V případě, že se společnost SCA odkazuje na web třetí strany, slouží takový odkaz pouze jako zjednodušení pro uživatele a společnost SCA nemá žádnou odpovědnost za obsah či přesnost informací obsažených na této stránce.

Společnost SCA není za žádných okolností odpovědná za jakékoliv škody včetně, ale bez omezení, škod z důvodu ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztráty informací způsobené používáním nebo nemožností používat informace, i když byla společnost SCA informována o možnosti vzniku takových škod.

Společnost SCA dále nezaručuje přesnost ani úplnost informací, textu, grafiky, odkazů ani dalších položek, které mohou být zahrnuty v rámci této informace. Společnost SCA může kdykoliv bez oznámení provádět změny tohoto obsahu nebo zde popsaných produktů. Společnost SCA se nezavazuje aktualizovat informace ani jiné materiály uvedené na tomto webu.

Uživatelské příspěvky

Jakýkoliv materiál, informace nebo jiná komunikace, kterou přenesete nebo odešlete na tento web, je považována za nedůvěrnou, nevýhradní, bezplatnou, neodvolatelnou, sublicencovanou a nechráněnou („Komunikace“). SCA nebude mít žádné povinnosti týkající se Komunikace.

Společnost SCA bude mít právo zveřejňovat, kopírovat, šířit, zahrnovat a jiným způsobem používat jakoukoliv Komunikaci, včetně všech dat, obrázků, textu a dalších v nich obsažených informací, pro jakékoliv komerční i nekomerční účely.

Pokud odešlete na tento web nebo jiným způsobem do společnosti SCA osobní data, souhlasíte s použitím těchto dat pro účely vyhodnocení informací a k obchodování produktů a služeb společnosti SCA a udělujete právo k převodu dat třetím stranám a zveřejňování vašich dat prostřednictvím sítě Internet. Společnost SCA bude odpovědná podle českých zákonů za takovéto zpracování osobních dat a můžete se na společnost SCA obrátit v případě nesprávných dat nebo jiných problémů týkajících se osobních dat.

Nesmíte zveřejňovat žádnou Komunikaci, kterou lze hodnotit jako útočnou nebo porušující soukromí jiných osob, nebo kterou lze považovat jako komerční marketing, nebo je jakýmkoliv způsobem nezákonná nebo nevhodná. Společnost SCA odstraní takovou komunikaci, jakmile se o ní dozví, a vyhrazuje si právo vyřadit vás jako uživatele webu nebo služby.

Při použití služeb třetí strany, například sítě Facebook, mohou platit i podmínky třetí strany. V síti Facebook například platí pro všechny uživatele a návštěvníky sítě Facebook „Prohlášení o právech a povinnostech“ a před použitím jakékoliv služby třetí strany doporučujeme si tyto podmínky přečíst.

Jiné

Společnost SCA může kdykoliv změnit tyto Podmínky použití prostřednictvím aktualizace tohoto příspěvku.

Společnost SCA si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoliv bez oznámení (1) změnit toto Právní prohlášení, (2) sledovat a odstraňovat příspěvky, nebo (3) ukončit dostupnost webu.

Pokud bude jakákoliv podmínka nebo ustanovení tohoto Právního prohlášení shledáno nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoliv důvodu nevynutitelným, nebude dotčena či narušena platnost a vynutitelnost zbývajících podmínek a ustanovení.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Cílem společnosti Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SCA) je, aby se všichni jednotlivci, jejichž osobní data budou zpracovávána společností SCA, cítili absolutně bezpečně s ohledem k jejich soukromí.

SCA dodržuje národní zákony o ochraně soukromí, jež kontrolují shromažďování, zpracovávání a použití osobních údajů, jako je např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zákon o ochraně osobních údajů upravuje podmínky shromažďování, zpracování a používání osobních údajů a společnost SCA se jím ve všech svých aktivitách řídí.

SCA se při zpracování osobních údajů řídí českým právním řádem. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo jinak neúplné, můžete kontaktovat společnost SCA a požadovat jejich opravu.

Osobní údaje

Osobní údaje včetně například jmen a adres, které předáváte společnosti SCA, mohou být zpracovány ručně nebo počítači.

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pro účely (i) správy jakýchkoliv vašich požadavků nebo dohod s vámi, (ii) poskytování informací a služeb ve vztahu k těmto požadavkům nebo dohodám a také (iii) pro účely obchodu a sledování zákazníků a (iv) vývoj obchodu a produktů, pokud jsou společností SCA shledány jako upotřebitelné. Odesláním osobních dat souhlasíte s podmínkami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v Podmínkách použití.

Jakákoliv návštěva webů společnosti SCA může způsobit registraci adresy IP, ze které byl uskutečněn přístup. Adresy IP jsou dále používány ke sledování využití webů společnosti SCA. (Adresa IP je jedinečné číslo, které někdy umožňuje identifikovat připojení uživatele k síti Internet a je automaticky poskytováno vaším webovým prohlížečem při každém zobrazení webové stránky.) Tyto postupy mohou také zahrnovat sběr informací o tom, jakým způsobem používáte web, kam také může patřit monitorování využití webu, které slouží společnosti SCA ke zlepšování webu, zkvalitňování vám zobrazovaného personalizovaného obsahu, optimalizaci uživatelského prostředí a ke zjištění četnosti použití. To může také platit ve vztahu k libovolným uživatelským účtům, které máte u společnosti SCA. Můžeme také provádět statistickou analýzu shromážděných dat.

Citlivé informace

Pokud o sobě dobrovolně poskytnete citlivé osobní informace (například informace týkající se vašeho zdraví), poskytujete společnosti zároveň platný souhlas ke zpracování citlivých osobních údajů pro účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů (včetně jakýchkoliv poznámek o používání poskytnutých dat ve spojení s tímto shromažďováním) v rozsahu, v jakém je souhlas vyžadován dle platného zákona.

Zpřístupnění osobních informací třetím stranám

Za účelem splnění Vaší objednávky může SCA poskytnout Vaše osobní údaje (jako např. jméno, adresu nebo e-mailovou adresu) třetí straně, zejména distributorovi. V našem zastoupení Vám třetí strana dopraví zboží nebo Vás budou informovat o Vaší objednávce. Poskytnuté údaje také mohou být sdíleny s obchodními partnery, jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni.

Přístup a úprava osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že SCA provádí zpracování Vašich osobních údajů, v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat SCA o vysvětlení a požadovat odstranění tohoto závadného stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.

SCA tyto právní předpisy respektuje a řídí se jimi při plnění svých závazků. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese:

SCA HYGIENE PRODUCTS, s. r. o.
Sokolovská 94, 186 00 Praha 8
Česká republika

Kontaktní osoba: Petr Chlupáč

 

Použití souborů cookies

Tento web používá soubory cookies a v této části se dozvíte podrobnosti, jak se soubory cookies používají a jak můžete kontrolovat jejich zachování nebo odstranění.

Co je soubor cookie?

Informace přenášené na pevný disk vašeho počítače z webové stránky se nazývají soubory cookies.

Nejedná se o počítačové programy, pouze o malé soubory s informacemi, které umožňují webovým stránkám ukládat a používat informace o prohlížecích návycích uživatele.

Většina webových stránek používá soubory cookies, protože patří k sadě nástrojů usnadňujících používání sítě Internet. Soubory cookies umožňují webovým stránkám poskytovat přizpůsobený obsah (například zapamatovat si přihlašovací jméno, ukládat obsah nákupního košíku nebo zobrazovat důležitý obsah).

Existují různé typy souborů cookies: dočasné soubory cookies (soubory cookies pro relaci) jsou smazány ihned po ukončení prohlížeče; trvalé soubory cookies se neodstraňují, dokud nejsou aktivně odstraněny nebo dokud nevyprší (v závislosti, jaká doba trvání byla naprogramována webovou stránkou pro soubor cookie).

Jak odstranit soubor cookie?

Většina prohlížečů je automaticky nastavena, aby přijímala soubory cookies.

Soubory cookies můžete v prohlížeči zakázat, ale v tom případě můžete přijít o mnoho funkcí potřebných ke správnému fungování webové stránky.

Pokud potřebujete podrobnější informace o souborech cookies, přejděte na adresu www.aboutcookies.org, která obsahuje rozsáhlé informace o možnostech, jak zakázat soubory cookies v nastavení prohlížeče a jak odstranit soubory cookies, které se v počítači již nachází.

Chcete-li odstranit soubory cookies z mobilního telefonu, vyhledejte postup v návodu k příslušnému telefonu.

Seznam souborů cookies Zewa

Abychom mohli poskytovat přizpůsobený obsah, používá tento web soubory cookies. Při každém použití webu se přenáší soubory cookies nebo se k nim přistupuje. Níže jsou uvedeny soubory cookies.

Purpose

Type

Lifespan

1st or 3rd Party

Support application traffic

Strictly Necessary Cookies

Session cookies

1st Party

Handle login state

Strictly Necessary Cookies

Session cookies and persistent cookies

1st Party

Monitor usage of site

Performance Cookies

Session cookies and persistent cookies

1st and 3rd Party

Handle user preferences

Functionality Cookies

Session cookies and persistent cookies

1st Party

  

Nezbytně nutné soubory cookies – Tyto soubory jsou nezbytné ke správné navigaci na webové stránce včetně přístupu k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookies nelze poskytovat požadované služby, například provádění nákupu.

Soubory cookies týkající se výkonu – Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webovou stránku, například které stránky využívají nejčastěji, a zda jim webové stránky vrací chyby. Tyto soubory cookies neshromažďují informace, které by návštěvníka identifikovaly. Všechny informace shromažďované těmito soubory cookies se sjednocují a proto jsou anonymní. Slouží pouze ke zlepšení fungování webu.

Soubory cookies týkající se funkčnosti – Tyto soubory cookies umožňují webu zapamatovat si uskutečněné volby (například vaše jméno, jazyk, oblast) a poskytovat zpřesněné osobní funkce. Informace shromažďované v těchto souborech cookise mohou být anonymní a nelze z nich vysledovat prohlížecí činnost na jiných webech.

Cílové nebo reklamní soubory cookies – Tyto soubory cookies se používají k poskytování reklamy, která více odpovídá vašim zájmům. Používají se též k omezení počtu zobrazení reklamy a k měření efektivity reklamních kampaní. Jsou umísťovány naší reklamní sítí se souhlasem společností [SCA/Tena UK/Bodyform UK atd.]. V těchto souborech se ukládá informace o navštívení webu a tato informace je sdílena s ostatními organizacemi, například s inzerenty. Cílené nebo reklamní soubory cookies jsou často propojeny s funkcemi webu poskytovanými jinou organizací.

Přijetí podmínek používání

Přijetím Podmínek použití a také otevřením a používáním webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies. S používáním souborů cookies vyjadřujete souhlas také způsobem nastavení svého webového prohlížeče.

Uživatelské příspěvky

Společnost SCA může umožnit na svém webu, sociální síti nebo jiné online službě zveřejňování informací, komentářů nebo dalších materiálů. K tomu dochází v zájmu zajištění toku informací o společnosti SCA a našich produktech. Podmínky týkající se těchto uživatelských příspěvků si můžete přečíst v části Právní prohlášení (viz výše).

Neposkytujte nám informace o jiných osobách, pokud nemůžete dokázat jejich souhlas s poskytnutím těchto informací.