Naše produkty vám usnadňují život a umožňují lepší start. Ale tím to nekončí.

SCA - mateřská společnost značky Zewa - se dotýká životů miliónů lidí a je jednou z prvních společností na světě, která se přihlásila ke konceptu udržitelného rozvoje. Jelikož jsme přesvědčeni o tom, že především větší podniky musí převzít odpovědnost, kterou politici často nechtějí nebo nemohou převzít na svá bedra, rozhodli jsme se v 90. letech převzít vedoucí roli na cestě směřující k záchraně budoucnosti naší planety a naší společnosti.

Od té doby SCA realizovala více než 900 ekologických projektů po celém světě a stanovila si čtyři cíle zaměřené na udržitelný rozovj, které se staly základním stavebním kamenem naší celkové obchodní strategie pro budoucnost.

Cíl 1
Snížení emisí CO2 z fosilních paliv o 20 %

Podle OSN průměrné teploty moří i pevniny na Zemi neustále rostou. Tato skutečnost a její hrozivé potenciální dopady se připisují emisím skleníkových plynů v důsledku lidské činnosti.

A právě proto se snižování emisí oxidu uhličitého stalo v posledních deseti letech jedním z hlavních témat společnosti SCA. Počínaje nižšími cíli v roce 2001 jsme posílili své vlastní ambice a stanovili si nový cíl týkající se emisí CO2, který vyžaduje, aby společnost do konce roku 2020 snížila emise o 20 %, přičemž referenční hodnotou je hodnota z roku 2005.

Cíl 2
100% kontrola surovin obsahujících čerstvou buničinu

Vzhledem k tomu, že odlesňování představuje jeden z klíčových faktorů celosvětové změny klimatu, zavázala se SCA přijmout maximální odpovědnost při nakládání se dřevem jako surovinou pro svou výrobu.

Jako největší evropský soukromý vlastník lesů nejen dbáme na to, aby růst stromů v našich lesích překračoval těžbu, což znamená, že naše lesy absorbují 2,6 miliónu tun CO2 ročně, tedy více než představují celkové emise pocházející z výroby SCA.

Kromě toho dbáme také na to, aby žádné suroviny, jež musíme nakupovat na trhu, nepocházely z kontroverzních zdrojů, jako je nelegálně vytěžené dřevo nebo dřevo z chráněných lesů.

Cíl 3
Lepší využívání vody

Čistá voda je jedním z nejdůležitějších zdrojů na světě vůbec a nedostatečně zodpovědný přístup k čisté vodě představuje významný ekologický problém. Proto se SCA rozhodla snížit spotřebu vody o 15 % a snížit objem organických látek v odpadní vodě o 30 %.

Dosud se nám podařilo dosáhnout třetiny stanoveného cíle týkajícího se snížení spotřeby vody a náš cíl snížit obsah organických látek v odpadní vodě o 30 % jsme překročili o celých 10 %. Výsledek: znatelné zvýšení kvality odpadních vod v okolí našich výrobních závodů.

Cíl 4
Univerzální kodex chování

Za poslední desetiletí se společnost SCA výrazně rozrostla a vyvinula se v nadnárodní společnost s obchodními pobočkami ve více než 100 zemích světa, která zaměstnává přibližně 50 000 lidí.

Už jen kvůli samotné velikosti je pro SCA mimořádně důležité zavést kodex chování platný pro všechny pobočky a zaměstnance na celém světě. Jeho zavedením rozumíme skutečné pochopení naší role, hodnot a jednání v souladu s nimi. Cílem je dosáhnout zlepšení kvality životního prostředí a podpořit lidská práva a základní pracovní podmínky.

Více informací o programu společnosti SCA zaměřeném na udržitelný rozvoj a o našich různých ekologických projektech naleznete na stránkách sca.com/sustainability (tyto webové stránky jsou v angličtině).